Menu

Miljö

NEX Miljöpolicy

  • Verksamheten skall arbeta för ständiga förbättringar kring utsläppen från våra transporter
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • Minst följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler och krav
  • Sträva efter att alltid köpa de kemikalier som ger minst miljöpåverkan
  • Lyssna till kunder avseende deras miljökrav
  • Upprätta miljömål som följs upp och revideras för att förhindra föroreningar
  • Anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet

 

 BOKA »